AvÍs Legal Web - Pàdel Calella

Vaya al Contenido

Menu Principal

AvÍs Legal Web

LOPD
Avís Legal Web
Empresa: PADEL CALELLA, SCP
CIF: [J65336257]
2016


Avís legal de la web
PADEL CALELLA, SCP

CATALÀ

A introduir en la pàgina web d de l'entitat:

En compliment dels Articles 55 i 6 establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Car Personal, i el Reglament 1720/2007 de 21 de desembre,

ràcter dl'informem que, en introduir r les seves dades personals en aquesta pàgina web quedaran
incorporats en un fitxer propie etat de PADEL CALELLA, SCP amb la finalitat d de prestar els serveis
sol·licitats.

Les dades obtingudes són le es pertinents per a la finalitat per la qual s'han recollit i compleixen
amb la normativa vigent de pr rotecció de dades garantint les mesures de seguretat i confidencialitat
en el tractament de les mate eixes. Aquestes dades podran ser utilitzades pe er enviar-li informació
dels nostres productes i serveis.

L'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·la ació i oposició de les
seves dades davant:

Responsable del Fitxer:

Nom: PADEL CALELLA, SCP P
Direcció de l'oficina d'Accés: PPg. Maritim, 118
CP: 8370 Població: Caleella Província: Barcelona
CIF: J65336257
Mail: info@padelcalella.com

A més, en compliment de la L Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Socie etat de la Informació i
de Comerç electrònic, l'inform ma que és una pàgina web que té com a objectiu e establir un canal
d'informació, comunicació i se erveis entre PADEL CALELLA, SCP i els seus cllients i empleats a
través d'Internet.

Tarinas TIC, marca de Tarinas s GRUP

Tel: 93 11 55 111 / 67 22 123 345 -Central: Sant Jaume, 246-256 · 08370 Calellla
www.tarinas.com / tarinas@ttarinas.com CALELLA · BARCELONA · MADRID · MATARÓ · VIC

---

Avís Legal Web
Empresa: PADEL CALELLA, SCP
CIF: [J65336257]
2016


CASTELLANO

A introducir en la página Web b de la entidad:

En cumplimiento de los Artíículos 5 y 6 establecidos en la Ley Orgánica a 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento 1720/2007 de 21 de
Diciembre, le informamos qu ue, al introducir sus datos personales en esta p página web quedarán
incorporados en un fichero propiedad de PADEL CALELLA, SCP con el fin de prestarle los
servicios solicitados.

Los datos obtenidos son los pertinentes para la finalidad por la que se han recabado y cumplen
con la normativa vigente de protección de datos garantizando las medid de seguridad y
confidencialidad en el tratamiiento de los mismos. Estos datos podrán ser uti ilizados para enviarle
información de nuestros produuctos y servicios.

Le informamos de la posibiliddad de ejercer los derechos de acceso, rectific cación, cancelación y
oposición de sus datos ante:

Responsable del Fichero:

Nombre: PADEL CALELLA, S SCP
Dirección de la oficina de Acc ceso: Pg. Maritim, 118
CP: 8370 Población: Ca alella Provincia: Barcelona
CIF: J65336257
Email: info@padelcalella.com m

Además, en cumplimiento de e la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios d de la Sociedad de la
Información y de Comercio ellectrónico, le informa que es una página web que e tiene como objetivo
establecer un canal de inform mación, comunicación y servicios entre PADEL C CALELLA, SCP y sus
clientes y empleados a través s de Internet.

Tarinas TIC, marca de Tarinas s GRUP
Tel: 93 11 55 111 / 67 22 123 345 -Central: Sant Jaume, 246-256 · 08370 Calellla
www.tarinas.com / tarinas@ttarinas.com CALELLA · BARCELONA · MADRID · MATARÓ · VIC

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal